Vui lòng truy cập Sano Press cho một lựa chọn sách bài tập, tài liệu và phương tiện được phát triển bởi các nhà trị liệu nghiện dựa trên chánh niệm được chứng nhận của chúng tôi.

www.sanopress.com

Bản phát hành mới nhất (Oct. 2017):

Transforming The Addictive Mind

TheBookPatch.com Buy Now style 1 button

 

Tại sao chọn chúng tôi

  • Chuyên gia nghiện tình dục và tình yêu
  • Trung tâm điều trị nhỏ và thân mật
  • Kế hoạch điều trị cá nhân
  • Lập kế hoạch linh hoạt
  • Các nhà trị liệu được đào tạo, từ bi
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm